Počet cizinců ze 3. zemí na území ČR, pro které je určeno komerční zdravotní pojištění / 
The number of foreigners from third countries in the territory of the Czech Republic for whom commercial health insurance is intended

Přechodné pobyty nad 90 dní se dělí do dvou kategorií - vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) a povolení k dlouhodobému pobytu. O tento typ oprávnění k pobytu mohou žádat cizinci ze třetích zemí, tj. občané zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (EU+). Cizinec, který má vydané některé z těchto oprávnění, může pobývat na území České republiky za předpokladu, že svým pobytem plní účel, za jakým mu bylo oprávnění vydáno. Nejčastěji se jedná o účel zaměstnání, sloučení rodiny a studia a zároveň má sjednáno cestovní komerční zdravotní pojištění.

Transitional stays exceeding 90 days are divided into two categories - visas for stays exceeding 90 days (long-term visas) and permits for long-term stays. Third-country nationals, i.e., citizens of countries that are not members of the European Union, the European Economic Area, or Switzerland (EU+), may apply for this type of residence permit. A foreign national holding any of these permits may stay in the territory of the Czech Republic provided that their stay fulfills the purpose for which the permit was issued. The most common purposes include employment, family reunification, and study, while simultaneously having arranged commercial travel health insurance.

V roce 2023 bylo na území ČR registrováno celkem 1 065 740 cizinců, což bylo o 50 414 osob méně než v roce 2022. Z toho 341 111 na základě oprávnění k přechodnému pobytu, 349 995 na základě oprávnění k trvalému pobytu a 375 021 na základě registrace dočasné ochrany.
Dle účelu pobytu nejvíce cizinců přicestovalo za účelem zaměstnání 113 959, dále 56 801 za účelem sloučení rodiny a 29 493 za účelem vzdělání a studia. To odpovídá i statistikám pojišťoven o nejčastěji sjednávaných pojistných smlouvách. 


In 2023, a total of 1,065,740 foreigners were registered in the Czech Republic, which was 50,414 fewer than in 2022. Of these, 341,111 were based on permits for temporary residence, 349,995 based on permits for permanent residence, and 375,021 based on registration for temporary protection.
Regarding the purpose of stay, the highest number of foreigners arrived for employment purposes, totaling 113,959, followed by 56,801 for family reunification, and 29,493 for education and study purposes. That corresponds to the statistics of insurance companies about the most frequently arranged insurance policies. 

foreigners visas insurance

The number of foreigners registered in the Czech Republic.
Ukrajina 574447
Vietnam 67783
Rusko 40990
Mongolsko 12664
Spojené státy 10132
Kazachstán 9798
Indie 9553
Čína 8813
Velká Británie 7905
Bělorusko 7726
Moldavsko 7662
Filipíny 7026
Srbsko 5993
Turecko 5340
Uzbekistán 3448
Korejská republika 2915
Severní Makedonie 2816
Arménie 2438
Bosna a Hercegovina 2378
Ázerbájdžán 2112
Japonsko 2069
Gruzie 1840
Egypt 1757
Thajsko 1689
Sýrie 1638
Kosovo 1619
Izrael 1567
Kyrgyzstán 1531
Tunisko 1475
Írán 1438 


Nejvíce pojistných smluv pro cizince uzavírá pojišťovna PVZP. Další významné pojišťovny sjednávající komerční zdravotní pojištění jsou například Uniqa nebo Slavia pojišťovna, k menším patří například SV Pojišťovna. 
The most insurance contracts for foreigners are concluded by PVZP insurance company. Other significant insurance companies providing commercial health insurance include, for example, Uniqa or Slavia Pojišťovna, while smaller ones include SV Pojišťovna. 

Registr zdravotního pojištění cizinců / Health Insurance Registry for Foreigners

Zřizovatelem registru bude na základě zákona 278/2023 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky účinného od 20.9.2023 Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Pro zřízení registru nyní běží roční ochranná lhůta do září 2024.

The administrator of the registry will be, pursuant to Act No. 278/2023 Coll., on the Residence of Foreigners in the Territory of the Czech Republic, effective as of 20th September 2023, the Czech Insurance Bureau (ČKP). To establish the registry, there is currently a one-year grace period running until September 2024. 

Všechny pojišťovny nabízející produkt cestovního zdravotního pojištění pro cizince budou muset údaje o uzavřených smlouvách hlásit online resp. nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy. Na úhradě nákladů za vedení registru zdravotního pojištění cizinců se budou pojišťovny sjednávající cestovní zdravotní pojištění podílet poměrně dle výše předepsaného pojistného.
Registr bude obsahovat údaje o sjednaném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození pojištěného, státní občanství, číslo cestovního dokladu, datum vzniku, změny, doby přerušení a zániku pojištění u příslušné pojišťovny. Registr zdravotního pojištění cizinců dále obsahuje rodné číslo, popřípadě jiné číslo pojištěného a adresu místa hlášeného pobytu pojištěného na území, jsou-li k dispozici. Údaje z registru jsou poskytovány ministerstvu, policii a také poskytovatelům zdravotních služeb. Více informací najdete například na Wikipedii.

All insurance companies offering travel health insurance products for foreigners will be required to report data on concluded contracts online or, at the latest, within 24 hours of the conclusion of the contract. Insurance companies issuing travel health insurance will share the costs of maintaining the registry of foreign health insurance proportionally according to the prescribed insurance premium.
The registry will contain data on the agreed travel health insurance, including the insured person's name, surname, date and place of birth, citizenship, passport number, date of inception, changes, periods of interruption, and termination of insurance with the respective insurer. The registry of foreign health insurance also includes the personal identification number or other identification number of the insured person and the address of the reported place of residence of the insured person in the territory, if available. Data from the registry are provided to the Ministry, the police, and also to healthcare providers. 

Health Insurance Registry for Foreigners

Porovnání cen zdravotního pojištění cizinců / Comparison prices of health insurance for foreigners 

Po zrušení monopolu cena pojištění začala dle očekávání výrazně klesat a zafixovala se na úrovni kolem 22 000 Kč u smlouvy 12 měsíců pro dospělou osobu. V posledních měsících se cena zdravotního pojištění cizinců ustálila kolem této hodnoty a změny jsou patrné maximálně v rámci stovek korun. Pro lepší orientaci na trhu zdravotního pojištění cizinců uvádíme dostupné srovnání některých nabídek pojišťoven. Cena pojištění však nemusí být rozhodující, důležitým faktorem je i dostupnost zdravotních zařízení nebo výše krytí u zubního lékaře nebo příspěvku na léky. V tom se nabídky pojišťoven často liší.

After the monopoly was abolished, the price of insurance began to decrease significantly as expected, stabilizing at around 22,000 CZK for a 12-month contract for an adult. In recent months, the price of health insurance for foreigners has stabilized around this value, with changes noticeable only within hundreds of crowns. For better orientation in the market of health insurance for foreigners, we provide a comparison of available offers from insurance companies. However, the price of insurance may not be decisive; other important factors include the availability of medical facilities or the extent of coverage for dental care or medication. In this regard, offers from insurance companies often vary.

Veřejně dostupné ceny pojištění cizinců k 7.3.2024

Cena komplexního zdravotního pojištění pro dospělou osobu (18 let) na 12 měsíců pro turistický/pracovní pobyt.
The price of comprehensive health insurance for an adult (18 years old) for 12 months for a tourist/work stay.
Porovnání cenových nabídek pojišťoven:
PVZP  27 960 Kč
SV Pojišťovna 25 200 Kč

Maxima pojišťovna 23 490 Kč
Slavia pojišťovna 22 800 Kč

Uniqa 22 800 Kč
IPA / AXA assistance 22 070 Kč
Colonnade 21 136 Kč

Publicly available prices of health insurance for foreigners
in the Czech Republic

The price of comprehensive health insurance for an adult (18 years old) for 12 months for a tourist/work stay.

Colonnade

21 136

IPA / AXA assistance

22 070

Slavia pojišťovna

22 800

Uniqa

22 800

Maxima pojišťovna

23 490

SV pojišťovna

25 200

PVZP

27 960

price health insurance czech

Veřejně dostupné ceny pojištění cizinců k 7. 3. 2024 /
Publicly available prices of health insurance for foreigners in the Czech Rep.

Cena komplexního zdravotního pojištění pro dospělou osobu (18 let) na 12 měsíců pro turistický/pracovní pobyt.
The price of comprehensive health insurance for an adult (18 years old) for 12 months for a tourist/work stay.
Porovnání cenových nabídek pojišťoven:
PVZP  27 960 Kč
SV Pojišťovna 25 200 Kč

Maxima pojišťovna 23 490 Kč
Slavia pojišťovna 22 800 Kč

Uniqa 22 800 Kč
IPA / AXA assistance 22 070 Kč
Colonnade 21 136 Kč

Copyright © 2024 ·Registrcizincu.cz