image

Portál zdravotního pojištění cizinců

Registr cizinců

Vítejte na našich webových stránkách, kde se dozvíte vše, co potřebujete vědět o zdravotním pojištění pro cizince v České republice.

Health insurance for foreigners

Zdravotní pojištění pro cizince v České republice: Co potřebujete vědět

Víte, jaké jsou vaše možnosti zdravotního pojištění v České republice, pokud jste cizinec? Zajímá vás, jaké jsou legislativní požadavky a jak získat přístup k kvalitní zdravotní péči v případě potřeby? Pokud ano, přečtěte si náš informativní článek o zdravotním pojištění pro cizince v ČR.

Legislativní požadavky:
Podle českých zákonů mají cizinci, kteří pobývají v České republice, nárok na přístup k zdravotní péči na stejných podmínkách jako občané ČR. To znamená, že pokud máte povolení k přechodnému pobytu nebo trvalému pobytu v ČR, máte nárok na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění.

Dva hlavní druhy zdravotního pojištění pro cizince v ČR

  Veřejné zdravotní pojištění: Pokud máte trvalý pobyt v ČR, jste povinni se registrovat do veřejného zdravotního pojištění. Tato povinnost vám poskytuje přístup k základním lékařským službám a lékům hrazeným ze zdravotního pojištění.
  Soukromé zdravotní pojištění: Volitelně si můžete uzavřít soukromé zdravotní pojištění, které vám může poskytnout širší pokrytí a rychlejší přístup k lékařským službám. Toto pojištění může být užitečné zejména pro ty, kteří preferují soukromou péči nebo cestují často do zahraničí.Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů

Cizinec prokazuje zajištění úhrady nákladů poskytnuté zdravotní péče
a) dokladem o cestovním zdravotním pojištění u některé z komerčních pojišťoven,
b) má-li povolení k trvalému pobytu nebo má-li účel pobytu zaměstnání, dokladem o zdravotním pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění nebo
c) jiným způsobem, například ověřeným pozváním.
Povinnost předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění kdykoliv v průběhu pobytu na území České republiky platí také pro státní občany tzv. třetích zemí, kteří zde pobývají v rámci bezvízového pobytu. Cestovní zdravotní pojištění musí být sjednáno na celou dobu pobytu.

Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů, kterým cizinec prokazuje pojištění kryjící náklady, které je povinen uhradit po dobu svého pobytu na území v případě poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně nákladů spojených s převozem nebo, v případě jeho úmrtí spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.

Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

     Doklad o cestovním zdravotním pojištění se od cizince nevyžaduje, je-li zdravotně pojištěn podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

     Cestovní zdravotní pojištění v případě žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů, může být sjednáno u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění, a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče.
     Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte.

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů

Požadavky na cestovní zdravotní pojištění stanovuje právní předpis Evropských společenství – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13.7.2009 o kodexu Společenství o vízech. Žadatelé o jednotné vízum pro jeden nebo dva vstupy prokazují, že mají dostatečné a platné cestovní pojištění pokrývající veškeré náklady, které mohou nastat během pobytu na území členských států v souvislosti s repatriací nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím.
     Osoby, které podávají žádost o udělení jednotného víza pro více než dva vstupy („více vstupů“), prokážou, že mají uzavřeno dostatečné a platné cestovní zdravotní pojištění na dobu první předpokládané návštěvy. Tito žadatelé musí navíc na formuláři žádosti podepsat prohlášení, že si jsou vědomi povinnosti uzavřít cestovní zdravotní pojištění pro následující pobyty.
      Pojištění musí být platné na území členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu.
Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR.

Délka pobytu a platnost pojištění

Je důležité si uvědomit, že platnost zdravotního pojištění pro cizince může být vázána na délku pobytu v České republice. Je proto nutné pravidelně kontrolovat platnost pojištění a v případě potřeby ho prodloužit nebo aktualizovat. Více informací o zdravotním pojištění najdete například na Wikipedii

image

Zdravotní pojištění cizinců - změna legislativy od 1. 1. 2024

Od 1. ledna 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. Tato změna se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel. 
Tato změna se nevztahuje na cizince mladší 18 let, kteří:
 • mají vydáno dlouhodobé vízum nebo
 • povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU
 Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná ze zákona a není možné si vybrat, zda chcete být pojištěni v rámci veřejného nebo soukromého zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění cizinců - změna legislativy od 20. 9. 2023 a zrušení monopolu PVZP

Od 20. září 2023 se mění poskytování komplexního zdravotního pojištění cizincům v České republice. Nově bude možné sjednat si cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče s jakoukoliv pojišťovnou, která je oprávněna takové pojištění na území České republiky poskytovat.

Od 1. 9. 2024 dojde ke změnám týkajících se státního humanitárního ubytování - předběžná informace.

humanitarní ubytováníá ukrajinci

Od 1. 9. 2024 bude státní humanitární ubytování poskytováno na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Změna se týká i zranitelných osob. Po uplynutí této doby je nutné si zajistit vlastní ubytování.
Pokud tedy ke dni 31. 8. 2024 budete využívat státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude vám umožněno toto ubytování od 1. 9. 2024 nadále prodloužit. Státní humanitární ubytování budete muset opustit nebo si jej hradit sami na základě smluvního vztahu.

Zároveň byla spuštěna online registrace k prodloužení dočasné ochrany na portálu Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Komerční zdravotní pojištění pro Cizince v ČR: Výhody, uzavření online a klíčové informace.

Komerční zdravotní pojištění pro cizince v České republice poskytuje důležité krytí, pro občany, kteří pobývají v zemi, ať už za účelem studia nebo práce. Pokud hledáte informace o tomto typu pojištění, zde je vše, co potřebujete vědět, včetně možnosti uzavření online na dálku a zaslání dokumentů do emailu. Uzavřít komerční zdravotní pojištění můžete už před přicestováním do České republiky.

Výhody Komerčního Zdravotního Pojištění pro Cizince:

 1. Široké pokrytí zdravotní péče: Zajišťuje přístup ke kvalitní zdravotní péči v ČR bez obav o vysoké náklady za zdravotní úkony, které se jinak mohou pohybovat i v řádech statisíců a milionů Kč.
 2. Varianty produktů: Nabízí různé varianty produktů s různými typy pokrytí, včetně urgentní péče, hospitalizace, lékařských konzultací a preventivních prohlídek.
 3. Předepsané léky i stomatologická péče: Cizinci mohou mít klid s vědomím, že jsou pokryti zdravotním pojištěním, což jim poskytuje ochranu před nečekanými výdaji například i za předepsané léky nebo poskytnutí stomatologické péče.  
Jak Uzavřít Komerční Zdravotní Pojištění pro Cizince Online:
 1. Výběr spolehlivé pojišťovny: Vyberte si renomovanou pojišťovnu, která poskytuje tuto službu pro cizince v ČR. Seznam pojišťoven, které v České republice poskytuji zdravotní pojištění cizinců je uveden níže.
 2. Online kalkulace: Vyplňte jednoduchou online žádost o pojištění, která většinou obsahuje pouze údaje jako věk, pohlaví, délka pobytu a zdravotní stav na webových stránkách a nechte si zobrazit různé varianty pojištění a cenové srovnání.
 3. Sjednejte si pojištění: Vyplníte základní údaje o sobě a online sjednáte smlouvu o zdravotním pojištění cizinců, která vzniká uhrazením pojistného.
 4. Potvrzení a platební údaje: Po odeslání žádosti obdržíte potvrzení a informace o platebních údajích.
 5. Dokumenty do emailu: Po zpracování žádosti a zaplacení obdržíte všechny dokumenty do svého emailu, včetně pojistné smlouvy a karty pojištěnce.
 6. Asistenční služba 24/7: Spolu se zdravotním pojištěním získáváte i nepřetržitou zdravotní asistenci, pokud potřebujete pomoct s vyhledáním lékaře, nebo tlumočením ve zdravotnickém zařízení.
Komerční zdravotní pojištění pro cizince v České republice je důležitým krokem pro zajištění zdravotní péče během vašeho pobytu. S možností uzavření online je proces rychlý a pohodlný, což usnadňuje získání potřebného krytí. Pro více informací a k uzavření pojištění navštivte webové stránky.

health insurance czech
pojištění nutné a nedokladné péče

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPADY NUTNÉ A NEODKLADNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Rozsah a základní parametry pojištění
 

 • kryje náklady spojené s akutním lékařským ošetřením
 • vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy u nutné a neodkladné pomoci
 • hospitalizaci v nemocnici
 • ambulantně předepsané léky
 • akutní ošetření zubním lékařem
 • přepravu do zdravotnického zařízení v případě akutního stavu
 • repatriaci pojištěného včetně přepravy tělesných ostatků do mateřské země pojištěného (některé pojišťovny hradí převoz až do výše 60 000 €, některé však mají nižší sublimit)
 • v případě sjednání smlouvy typu Schengen se pojištění vztahuje i na nutnou a neodkladnou péči v Schengenském prostoru
 • zdravotní stav pojištěného se oproti komplexnímu zdravotnímu pojištění před uzavřením smlouvy nezkoumá, není tedy nutné vyplňovat a dokládat zdravotní dotazník.

Minimální limity nutné a nedokladné zdravotní péče
Zdravotní péče a převoz 1 600 000 Kč (min. 60 000 €)
Stomatologická péče 3 000 Kč
Ambulantně předepsané léky 3 000 Kč

Proč mít uzavření pojištění nutné a neodkladné péče při cestě do ČR? 

Pojištění zajistí ošetření ve smluvních zdravotnických zařízeních komerční pojišťovny. Oproti běžnému ošetření bude ošetření poskytnuto bez přímé úhrady nákladů klientem. Asistenční služba, která je k dispozici 24/7 navíc dokáže vyhledat vhodného lékaře a v případě potřeby zajistit tlumočení.
Nutnou a neodkladnou péči Vám v případě akutních problémů poskytnou v každém zdravotnickém zařízení. Lékař nebo zdravotnické zařízení tedy nemusí být smluvní zdravotnické zařízení pojišťovny u které jste pojištěni.
Některé pojišťovny nabízejí pojistnou smlouvu od 1 do maximálně 12 měsíců, Jiné pojišťovny umožňují sjednání pojištění až na 36 měsíců. Nutná a neodkladná zdravotní péče nekryje žádné léčebné výlohy spojené s těhotenstvím, kromě akutních stavů.
Pojištění s délkou do 90 dní je určené primárně pro splnění zákonné podmínky pro pobyt cizinců do 90 dnů na území ČR. To může být i například krátkodobí studijní pobyt například na jazykovém kurzu. Pojištění s délkou nad 90 dní může sloužit jako cestovní pojištění pro cizince a nenahrazuje tedy produkt Komplexního zdravotního pojištění cizinců.

Komerční pojišťovny poskytující zdravotní pojištění v ČR

IPA, ČLEN SKUPINY AXA

SLAVIA POJIŠŤOVNA

POJIŠŤOVNA VZP (PVZP)

SV POJIŠŤOVNA

MAXIMA POJIŠŤOVNA

UNIQA POJIŠŤOVNA

COLONNADE INSURANCE

Pojištění pro studenty

Pro studenty zahraničních vysokých škol nebo středních škol v ČR existují speciální programy a pojištění, které jim poskytuje zdravotní péči během jejich studia v ČR.

Parametry pojištění

Důležitými faktory při výběru správného pojištění je i síť zdravotnických zařízení, limity ošetření zubů, limity na lékařem předepsané léky, počet návštěv u lékaře za rok v rámci preventivní péče. Více informací o podmínkách pojištění najdete například na https://portalpojisteni.cz/

Porovnání nabídek pojištění

Zdravotní pojištění pro cizince v České republice je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečného a pohodlného pobytu. Při výběru vhodného pojištění je důležité vzít v úvahu nejenom legislativní požadavky, ale také osobní potřeby a preference, je dobré využít například některé srovnávače pojištění. Po zrušení monopolu zdravotního pojištění cizinců, který umožňoval pojištění pouze u PVZP je nyní možné vybrat si i z nabídek dalších komerčních pojišťoven.

Copyright © 2024 ·Registrcizincu.cz